• Jesteśmy na:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Strona internetowa https://tarkiewicz.pl/ nie zbiera żadnych danych osobowych.

Poniższa Klauzula informacyjna ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez spółkę A. M. TARKIEWICZ Państwa danych osobowych, względem których spełniono wszystkie wymogi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: „RODO”.

1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest A. M. TARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z/s w Lublinie (20-702)
ul. Zygmunta Krasińskiego 2/10,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie
z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000792505, nr NIP: 9462689874. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem adresu email: kontakt@tarkiewicz.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  1. zgody, np. kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu potwierdzenia terminu spotkania, wykonania usługi. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa przy czym Administrator ma obowiązek uzyskania danych i ujawnienia ich w dokumentacji medycznej na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO).

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi IT lub usługi prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz instytucji określonych w przepisach prawa. Administrator nie udostępnia danych, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe, zawarte w dokumentacji medycznej papierowej lub elektronicznej, których podanie jest obowiązkowe do realizacji celów przetwarzania, przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa .

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

a) prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych;

b) prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c) prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

– Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

– cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;

d) prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy;

e) prawo ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

– kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania.

g) prawo do wycofania zgody – mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres e-mail: kontakt@tarkiewicz.pl lub adres siedziby Administratora podany na wstępie.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe są dostępne pod linkiem: https://uodo.gov.pl/p/kontakt

6. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, że Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Polityka COOKIES

Strona internetowa https://tarkiewicz.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Strona internetowa https://tarkiewicz.pl/ nie pozyskuje danych osobowych użytkownika. Nie używamy plików cookies do przesyłania danych osobowych ani nie używamy systemów do śledzenia
i identyfikacji użytkowników. Korzystanie z plików cookies jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowych liczb generowanych przez serwer), które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności podczas poruszania się po stronie internetowej i są wykorzystywane do celów statystycznych do zliczania unikalnych miesięcznych odwiedzin. Pliki cookies mogą zostać usunięte przez użytkownika za pomocą funkcji własnej przeglądarki internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.